Hiệu trưởng: Lê Thị Ánh Tuyết

P. Hiệu trưởng: Lê Thị Nghĩa

P. Hiệu trưởng: Lê Thị Luyến