Hiệu trưởng: Trần Thị Thu Thủy

P. Hiệu trưởng: Lê Thị Nghĩa

P. Hiệu trưởng: Lê Thị Luyến