Đóng lại
Thăm dò ý kiến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM

TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ

 

          Số: 31 /BC-HVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Thành phố Kon Tum, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ Công văn số 830/PGD&ĐT-CMTH ngày 22/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ báo cáo Tổng kết công tác giáo dục tiểu học năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

A. Đặc điểm tình hình

 1. Thuận lợi

- Nhà trường được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của ngành Giáo dục thành phố, cấp ủy chi bộ, chính quyền địa phương. Nhà trường còn được sự hỗ trợ tích cực của các ban ngành, đoàn thể địa phương, của Ban đại diện CMHS trường; lớp đối với công tác giáo dục của nhà trường.

- Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo tỉ lệ quy định, có tinh thần trách nhiệm và luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc được phân công.

- Toàn trường được học 2buổi/ngày, chiếm tỉ lệ 100%.

2. Khó khăn

          - Theo yêu cầu của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 thì trường còn thiếu một số phòng chức năng (Phòng Nghệ thuật, Tin học, Tiếng Anh, phòng lưu trữ hồ sơ,...  ) và thiếu GV dạy đơn môn Mỹ thuật.

 

          - Đội ngũ giáo viên có chất lượng nhưng chưa đồng đều nên phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của nhà trường.

          - Một số phụ huynh đi làm ăn xa, ba mẹ li dị,... gởi con cho ông bà và một số phụ huynh cư trú tạm, kinh tế còn khó khăn nên ít chăm lo cho việc học tập của con em.

- Sĩ số HS trên lớp đông so với quy định (35 HS/lớp) nhưng bình quân số HS của nhà trường là 44,5/lớp.

3. Tình hình học sinh đến 31 tháng 5, năm 2021:

 

      

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

HSKT

Trường

Số
lớp

TS
HS

DT

Nữ

Nữ
DT

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

TS

DTTS

TH

Hoàng văn thụ

19

840

28

400

16

4

170

4

170

4

181

4

187

3

132

2

 

0

 

 

B. Những nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai và kết quả đạt được

I. Tham mưu quy hoạch hợp lí mạng lưới trường, lớp; duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng và triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong CSGD

1. Thực hiện rà soát, quy hoạch hợp lí mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện CTGDPT đối với cấp tiểu học:

2.1. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp năm học 2020-2021:

Đã xây dựng kế hoạch trường, lớp:

Năm học 2021-2022

Số lớp

Tổng số HS

HS DTTS

Nữ

Nữ DT

Dự kiến toàn trường

20

848

2

402

4

 

2. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học:

 

Kết quả

PCGDTH

Tổng số HS hoàn thành chương trình tiểu học

(Thời điểm tháng 5/2021)

Trong đó HS 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học

Tỉ lệ % chung

(Số HS HT chia TS)

Tỉ lệ % HSDTTS (Số HSDT HT chia TS HSDT)

xã, phường đạt chuẩn mức độ 2

xã, phường đạt chuẩn mức độ 3

Tổng số

Dân tộc

Nữ

Nữ

DT

Tổng số

Dân tộc

Nữ

Nữ

DT

 

x

132

7

56

4

132

7

56

4

100%

100%

 

- Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum đã hoàn thành công tác Phổ cập, đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục tiểu học - Xóa mù chữ mức độ 3.

- Năm học 2020-2021 đã huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 167/167HS, đạt tỉ lệ 100%. Trong đó có 01 em học sinh lớp 4 là học sinh khuyết tật không đánh giá ( 01 học hòa nhập). Duy trì sĩ số HS đạt 100%, 09 HS chuyển đi; 11 HS chuyển đến.

- Duy trì sĩ số học sinh:

 

Số lớp

Tổng số HS

Dân tộc

Nữ

Nữ DT

TS HSKT

HS bỏ học

Đầu năm

19

838

28

398

16

2

0

Cuối năm

19

840

28

400

16

2

0

 

3. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

 - Nhà trường tiếp tục quán triệt công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28  tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Sau khi quán triệt lại về Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường tiểu học thì nhà trường đã tổ chức tập huấn cho hội đồng tự đánh giá; Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thành lập hội đồng tự đánh giá và  phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng tự đánh giá để thu thập minh chứng và nhà trường có lưu trữ hồ sơ.

Qua rà soát các tiêu chí của 5 tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học mức 3, thì trường tiểu học Hoàng Văn Thụ đạt: 4/5 tiêu chuẩn.

Riêng tiêu chuẩn 3: CSVC và Thiết bị dạy học chưa đạt (vì có tiêu chí 3.3: khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính- quản trị  không đạt vì thiếu các phòng giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất và phòng y tế trường học)

4. Xây dựng và triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong CSGD

Nhà trường đã xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong CSGD theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT về Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Công khai trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai ở nhà trường; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tổ chức thực hiện, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổng kết báo cáo kết quả thực hiện.

II. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Năm học 2020-2021 giáo dục tiểu học thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 và CTGDPT 2006 từ lớp 2 đến lớp 5.

Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với lớp 2-5, Nhà trường đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường; đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, yêu cầu cần đạt của chương trình, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập. Thời khóa biểu được bố trí, sắp xếp một cách khoa học, phù hợp.

a) Thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1

  Thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1; xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học lớp 1 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Phòng GD&ĐT3 (Kế hoạch 167/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND TP Kon Tum về KH thực hiện CTGDPT mới trên địa bàn thành phố Kon Tum, Kế hoạch 711/KH-PGD&ĐT ngày 30/9/2019 của Phòng GD&ĐT TP Kon Tum về KH thực hiện CTGDPT mới trên địa bàn thành phố).

Xây dựng KH thực hiện tích hợp nội dung “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 1” vào hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐTGDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GD&ĐT.

Xây dựng kế hoạch dạy học môn học, KH dạy học môn Tiếng Anh tự chọn, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở đảm bảo mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo CTGDPT 2018.

b) Thực hiện CTGDPT 2006 từ lớp 2 đến lớp 5

   Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục từ lớp 2 đến lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017:  Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự  giác phù hợp với lứa tuổi HS tiểu học.  

c) Chỉ đạo tổ chức thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày

   Kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

d)  Nhà trường đã lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (bộ sách: ...  ).

Thực hiện Công văn số 756/PGDĐT-GDTH ngày 9/9/2020 của Phòng GD&ĐT về việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học. Nhà trưỡng đã đăng kí sách giáo khoa cho HS lớp 2 theo quy định.(bộ sách: Kết nôi tri thức  ).

đ) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. Tinh giản các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông theo Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Bộ GDĐT.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra dạy thêm học thêm ngoài nhà trường đối với GV-HS (có hồ sơ lưu ), kết quả không có giáo viên dạy thêm; không có HS học thêm ngoài nhà trường.

2. Thực hiện Chương trình số 80-CTr/TU, ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện đổi mới các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

a) Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học:

Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Tiếp tục áp dụng một cách phù hợp mô hình trường học mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 và Công văn số 3459/BGDĐTGDTrH ngày 08/8/2017; triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013, sắp xếp lại nội dung dạy học một cách phù hợp, thuận lợi để áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột; thực hiện dạy học Mĩ thuật theo hướng dẫn tại Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016. Khuyến khích giáo viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực như dạy học theo dự án, sơ đồ tư duy, bể cá, KWL…vào dạy học để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Đổi mới tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn  thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học:

 Đối với học sinh từ lớp 2-5 thực hiện theo CTGDPT 2006, tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT. Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo CTGDPT 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

3. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học, tiếng Dân tộc thiểu sốtăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

a) Dạy học tiếng Anh:

 Nhà trường triển khai Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GD&ĐT (từ tháng 10/2020)

Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh cấp tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 đối với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, ngoại khóa, câu lạc bộ,... để tạo môi trường học tập, sử dụng tiếng Anh cho học sinh một cách thiết thực, thân thiện, tương tác và hiệu quả. Tổ chức cuộc thi OTE cấp trường để chọn đội tuyển tham gia thi OTE cấp thành phố.

Chất lượng môn Tiếng anh: 500/500 xếp loại hoàn thành trở lên.

b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học

Thực hiện dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục Tin học 2 tiết/tuần đảm bảo theo kế hoạch năm học từ lớp 3 đến lớp 5.

Phát huy việc dạy học Tin học trong nhà trường và tổ chức cho HS thi Trạng Nguyên Tiếng Việt online các cấp.

Chất lượng môn Tin học đến cuối năm học: 500/500 HS xếp loại hoàn thành trở lên.

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

- Toàn trường có: 02 học sinh khuyết tật, trong đó có 01 học sinh khuyết tật không đánh giá bằng điểm số, được theo dõi bằng hồ sơ riêng, 01 học sinh khuyết tật hòa nhập được đánh giá bằng điểm số.

- GV dạy đã quan tâm, giúp đỡ để em học hòa nhập với các bạn, phát huy những điểm mạnh của bản thân và từng bước khắc phục dần những mặt còn hạn chế.

5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; tổ chức các hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh:

 Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn và tâm sinh lí học sinh. Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá; Tích hợp vào các hoạt động giáo dục nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kĩ năng đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, kĩ năng quản lí tài chính; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn biến dịch bệnh cho học sinh.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thư viện, duy trì Thư viện trường học đạt chuẩn.

6. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp

Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, kế hoạch  phát triển trường lớp giai đoạn đến năm 2025 để có lộ trình phát triển đội ngũ giáo viên và học sinh đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu.

Hiện tại nhà trường có 02 GV chưa đảm bảo về trình độ đào tạo. Trong đó 01 giáo viên đang theo học lớp Đại học; 01 giáo viên đăng kí học chuẩn hóa đào tạo (Đang chờ lớp học Âm nhạc).

Căn cứ Thông tư số 20/2020/TT-BGD&ĐT về đánh giá Chuẩn NNGVTH, GV xây dựng kế hoạch tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng những tiêu chí còn hạn chế để từng bước nâng cao chất lượng  theo chuẩn nghề nghiệp.

7. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục về thực hiện CTGDPT 2018 năm học 2021-2022:

 Số CBQLCC, GVCC: 03, đã hoàn thành Mô đun 1,2,3

Tổng số CBQL tham gia tập huấn đại trà: 02; Đã hoàn thành Mô đun 1: 02; hoàn thành Mô đun 2: 02  CBQL;        

Tổng số GV tham gia tập huấn đại trà: 29; Đã hoàn thành Mô đun 1: 29; Đã hoàn thành Mô đun 2: 29;

7.1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học:

Nhà trường tạo mọi điều kiện để cán bộ quản lí và giáo viên tham gia tập huấn thực hiện CTGDPT 2018 các mô đun về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm 2020, 2021 và những năm tiếp theo;

 Đã dự kiến phân công giáo viên dạy học lớp 2 năm học 2021-2022, đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 2 được bồi dưỡng về CTGDPT 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2021-2022.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ 1 tham gia cùng xây dựng kế hoạch dạy học cá nhân, kịp thời phát hiện những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

7.2. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

Thực hiện quy định của Bộ GD&ĐT về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí CSGD phổ thông cốt cán và giáo viên cốt cán. Nhà trường có 01 CBQLCC và  04 GVCC tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả.

Cán bộ quản lí và giáo viên tham gia tập huấn thực hiện CTGDPT 2018 các mô đun về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm 2020, 2021 khi được triệu tập.

Tổng số CBQL tham gia tập huấn: 02

Tổng số GV tham gia tập huấn: 29;

8. Công tác thi Giáo viên dạy giỏi các cấp: (Trường, thành phố và tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021)

 Tổng số GV nhà trường: 30 GV

 Tổng số GVG cấp trường:  30 (Bảo lưu)- tỉ lệ 100% ;

 Tổng số GV chủ nhiệm giỏi cấp trường:  17/19 - tỉ lệ:89,5%

 Tổng số tham gia thi GVG cấp Thành phố:  05 ; Đạt:  05  - Tỉ lệ: 100%;

 Tổng số tham gia thi GVG cấp Tỉnh:  03 ; Đạt:   03 - Tỉ lệ:  100 %;

 Tuyên dương, khen thưởng GVG Cấp Tỉnh: 01 GV (cô Phan Anh Tuấn)

III. Chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học (Chương trình ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT). Công tác truyền thông về giáo dục tiểu học.

1. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1:

Nhà trường đã lựa chọn đội ngũ CBQL,GV tham gia tập huấn, bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1 và tổ chức lựa chọn bộ sách "Kết nối tri thức" để học trong nhà trường. Đảm bảo 100% số GV dạy lớp 1 được tập huấn và bồi dưỡng về chuyên môn, phương pháp dạy học cũng như việc đánh giá học sinh theo Thông tư số 27/2020/TT-BGD&ĐT; 100% HS có đầy đủ SGK, đồ dùng học tập  lớp 1 mới.

Nhà trường đã trang bị 4 Tivi/4 lớp  và kẻ bảng cho GV dạy lớp 1.

Sau một năm thực hiện, nhà trường tổ chức đánh giá việc thực hiện chương trình lớp 1 phổ thông 2018, chỉ ra những ưu điểm để phat huy. Đồng thời chỉ rõ những mặt còn khó khăn, hạn chế và có biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm để năm học 2021-2022 thực hiện tốt hơn.

2. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2:

Nhà trường tổ chức họp hội đồng sư phạm, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, đăng kí sách giáo khoa chuẩn bị cho lớp 2 năm học 2021- 2022; có CBQL, GV tham gia hội đồng lựa chọn SGK lớp 2 do Sở GD&ĐT tổ chức.

Nhà trường đã dự kiến phân công đội ngũ GV dạy lớp 2 năm học 2021- 2022; Tạo điều kiện để 100% GV dạy lớp 2 được tập huấn chương trình GDPT 2018; Chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu Dạy - học của GV và HS.

3. Công tác truyền thông về Giáo dục tiểu học, về Chương trình GDPT 2018:

Thực hiện tốt công tác truyền thông về giáo dục tiểu học với các nội dung như:

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT,  Phòng GD& ĐT về đối mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt sau một năm thực hiện chương trình lớp 1 mới để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin trong xã hội.

Đưa các hình  ảnh về dạy học, hoạt động của lớp 1 lên trang wedside, zalo của nhà trường. Tuyên truyền đến PHHS thông qua các kì họp CMHS.

IV. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác Phòng, chống dịch Covid -19 của các cấp chỉ đạo như:

- Xây dựng kế hoạch, phương án giãn cách học sinh.

- Trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay, sát khuẩn,...và thường xuyên tuyên truyền trong học sinh thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid -19,...

V. Kết quả:

1. Chất lượng giáo dục tiểu học, Học kì II, năm học 2020-2021:

 

 

 

Khối

TS
học sinh

Toán

Tiếng Việt

 

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

170

147

86.5

21

12.4

2

1.2

139

82

31

18.2

 

0.0

2

170

162 

95.3

4.7

 

0.0

150 

88

20 

11.8

 

0.0

3

181

128 

70.7

53 

29.3

 

0.0

123 

68

58 

32.0

 

0.0

4

186

138 

74.2

48 

25.8

 

0.0

149 

80

37 

19.9

 

0.0

5

132

94

71.2

38

28.8

 

0.0

92

70

40

30.3

 

0.0

Tổng

839

669

79.7

168

20.0

2

0.2

653

77.8

186

22.2

0

0.0

              
                   

+ 01  HS khuyết tật không đánh giá bằng điểm số, có hồ sơ riêng

+ Có phụ lục Chất lượng Giáo dục  năm học 2020-2021 kèm theo

+ 100% học sinh xếp loại các năng lực và phẩm chất từ loại đạt trở lên.

2. Kết quả một số hoạt động trong năm học:

 Tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho GV và HS nhằm thúc đẩy phong trào dạy và học trong nhà trường.

2.1. Kết quả hoạt động chuyên môn nhà trường:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kế hoạch đã xây dựng đầu năm và đạt một số kết quả sau:

* Đối với giáo viên:

- GVCN giỏi cáp trường  đạt 17/19 GV - tỉ lệ: 89,5%;

- Đạt 3 GV giỏi cấp tỉnh; 3 GV giỏi cấp TP; 1 TPT đội giỏi cấp TP.

- SKKN cấp trường: đạt 12 SKKN

-  SKKN cấp TP đạt: 07 SKKN (1 CBQL, 1 TPT và 5 GV)

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cụm (trong đó; nhà trường dạy 03 tiết chuyên đề cum: chuyên đề Tiếng Việt 1, Tin học, Anh Văn 1)

- Tổ chức 04 chuyên đề cấp trường; 14 chuyên đề tổ; Thao giảng 56 tiết;

- Số tiết dạy học có Ứng dụng công nghệ thông tin: 912 tiết.

- Dự giờ: 750 tiết.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cụm. Trường dạy 03 tiết chuyên đề cum CM (Tiếng Việt 1, Tin học, Anh Văn 1)

* Đối với học sinh:

+ Kết quả thi OTE các cấp:

- Cấp trường: 10 HS ( 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba và 4 giải KK)

- Cấp TP: 2 HS (1 giải nhì, 1 giải ba) ; 3 video xuất sắc;

+ Trạng nguyên Tiếng Việt:

- Cấp trường đạt 82 HS (5 giải nhất; 20 giải nhì; 24 giải ba và 33 giải khuyến khích)       

- Đạt cấp TP :  14 HS;  Đạt cấp tỉnh: 6 HS (2 giải nhì và 4 giải ba)

2.2.Hoạt động khác:

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động phong trào do các cấp phát động và đạt kết quả sau:

+ Giải nhì cấp tỉnh video Hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ; đạt 4 huy chương vàng TDTT;

+ Giải ba "nhảy Aeropic"; Giải khuyến khích "đêm hội trăng rằm"

- Tổ chức Vui Trung thu; tổ chức biểu diễn văn nghệ 20/11; tổ chức bóng đá Mini cho HS khối 4,5;

- Làm tốt công tác nhân đạo từ thiện,...

- Trong năm nhà trường đã phối hợp và làm tốt công tác XHHGD được 11 Tivi phục vụ cho việc dạy hcọ có ƯDCNTT trong nhà trường;

C. Đánh giá chung

I. Những kết quả nổi bật trong năm học 2020-2021

* Ưu điểm:

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:

Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chương trình lớp 1 mới, bộ sách Kết nối tri thức; chỉ đạo sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm, có biện pháp điều chỉnh trong quá trình dạy học như xây dựng kế hoạch giãn tiết,...

 - Chương trình tiếng Anh dành cho HS khối 3,4 và 5 là 4 tiết/ tuần và lớp 1; 2 tiết/tuần.

- Dạy học môn Mĩ thuật theo chương trình Đan Mạch.

- Đến HKII chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học tiếp cận theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho HS lớp 5.

2. Đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn theo tổ.

- Việc chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ: các tổ đã đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đã được chuyên môn nhà trường tập huấn đầu năm. 100% chuyên môn, các tổ chuyên môn thực hiện dạy chuyên đề theo nghiên cứu bài học (3 chuyên đề cụm, 4 chuyên đề trường và 14 chuyên đề tổ)

- Các tổ chuyên môn thường xuyên trao đổi; về việc thực hiện nhận xét, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT (đối với lớp 2 đến lớp 5); Thông tư số 27/2020/TT-BGD&ĐT đối với lớp 1

- Nhà trường đã  chỉ đạo ra đề kiểm tra, lưu trữ; tổ chức ra đề kiểm tra theo đúng Thông tư số 22/2016/TT-BGD ĐT và Thông tư số 27/2020/TT-BGD&ĐT đối với lớp 1;Tổ chức chấm bài tập trung, riêng việc chấm bài kiểm tra của HS lớp 5 vào cuối năm học và có sự giám sát của trường THCS Nguyễn Sinh Sắc.

- Việc khen thưởng học sinh:  HS có các thành tích nổi bật đã khen thưởng kịp thời (thi OTE, Trạng Nguyên Tiếng Việt, thi đấu TDTT, ...)

3. Kết quả khác:

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch trong năm học 2020-2021.

Mọi hoạt động dạy - học; hoạt động phong trào của nhà trường được duy trì và phát huy tốt; đạt 3 GV dạy giỏi cấp tỉnh, 3 GVG cấp Tp; đạt 7  SKKN cấp cơ sở (1 SKKN của CBQL, 5 SKKN của GV và 1 TPT)

Thực hiện các cuộc vận động có hiệu quả, chuyên môn sinh hoạt có trọng tâm, chất lượng dạy-học từng bước được nâng lên, phong trào xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực được duy trì; các chuyên đề đáp ứng yêu cầu giảng dạy để nâng cáo chất lượng dạy và học; nhà trường còn tham gia chuyên đề Tin học, Anh văn, chuyên đề cụm CM đầy đủ.

- Phối hợp hoàn thành công tác kiểm tra nội bộ đảm bảo kế hoạch và có tác dụng thúc đẩy về nâng cao chất lượng dạy của GV (đã kiểm tra HĐSP: 10 GV; kiểm tra chuyên đề: 100%GV; kiểm tra hồ sơ GV( 30/30 bộ hồ sơ đạt từ Khá trở lên) và kiểm tra các hoạt động khác.

       - Nhà trường được quan tâm của chính quyền địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình của PHHS trong việc vận động HS ra lớp đi học chuyên cần; duy trì sĩ số đạt 100%; chất lượng học tập của học được nâng cao, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,8% (838/840);  Hoàn thành chương trình tiểu học 100%;

     - Làm tốt công tác XHHGD từ CMHS được 157 triệu đồng và trang bị 11 Tivi loại 55 inch cho các lớp để dạy học có ƯDCNTT;

Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường;

Tài chính nhà trường luôn được công khai; dân chủ trong nhà trường được phát huy,…

* Chi bộ đảng được được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2020; Liên đội: được công nhận Liên đội mạnh cấp thành phố.

 Công đoàn được đề nghị công đoàn vững mạnh - LĐLĐ TP khen.

Trường tự đánh giá: đạt trường học An toàn 96 điểm; nhà trường tự

đánh giá đạt trường học TT,HSTC và trường học văn hóa.

 Khối thi đua xét đề nghị nhà trường: Tập thể LĐ xuất sắc- UBND tỉnh khen.

 Đánh giá Xếp loại viên chức: Xuất sắc: 11; Khá:23 

  (Riêng 3 CBQL: cấp trên đánh giá, xếp loại)

* Tồn tại: Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động phong trào đôi khi chưa thường xuyên.

        Một số GV còn lúng túng khi vận dụng các phương pháp dạy học mới. Hình thức dạy học ít phong phú, có đổi mới PPDH nhưng chưa triệt để..

         GV còn hạn chế về CNTT như: dạy trình chiếu, cắt, ghép hình ảnh, làm phần exel, kẻ bảng biểu,...

Một số học sinh của từng khối lớp: kỹ năng tính, giải toán còn hạn chế; viết văn lủng củng; đọc còn nhỏ; chữ viết chưa đúng mẫu chữ, còn tẩy xóa.         

* Nguyên nhân tồn tại, giải pháp khắc phục:

Một vài GV chưa chịu khó tự học, tự bồi dưỡng để nắm bắt kịp thời chương trình GDPT 2018.

Một số PHHS buôn bán nhỏ nên khoán trắng việc học của con cho GV, ít quan tâm, nhắc nhở việc tự học, chuẩn bị bài hay thiếu sự phối hợp của PH đối với GV trong việc giáo dục HS.

Vẫn có GV chưa dạy phân hóa đối tượng HS; ít quan tâm dạy theo hướng phát triển năng lực- còn dạy đồng loạt.

Giải pháp trong thời gian tới:

Năm học 2021-2022, nhà trường sẽ chỉ đạo chuyên môn mở chuyên đề về dạy phân hóa đối tượng HS (thông qua bài dạy minh họa); chỉ đạo GV nghiên cứu những bài có nội dung dài và xây dựng kế hoạch dạy giãn tiết để dạy cho HS.

Tổ chức tập huấn về CNTT cho CBQL,GVNV,....

Tạo mọi điều kiện cho GV được tham gia tự học, tự bồi dưỡng và tạo điều kiện cho 100% CBQL,GV được bồi dưỡng về chương trình dạy học lớp 2.

 Tuyên truyền, vận động PHHS về chương trình thay SGK 2018 đối với lớp 2, năm học 2021-2022; quan tâm đến việc học của con em ở nhà,....

Nhà trường tăng cường dự giờ, tư vấn cho GV về nội dung, phương pháp và hình thức dạy học; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế của GV (nếu có) để tập trung nâng cao chất lượng HS.

Tiếp tục đổi mới SHCM theo nghiên cứu bài học;

Đổi mới dạy học và đánh giá học sinh, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

E. Đề xuất, kiến nghị:

Nhà trường kính đề nghị PGD&ĐT tham mưu với UBND thành phố biên chế  số GV còn thiếu để đảm bảo cho việc dạy học 2 buổi/ngày trong năm học 2021-2022 và tham mưu đầu tư, xây dựng mới phòng Tin học hoặc các phòng nghệ thuật cho nhà trường để đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá lại về trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

 

Trên đây là Báo cáo Tổng kết năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Hoàng văn Thụ./.

 

 

     Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                                            

- Phòng GD&ĐT Kon Tum (b/c);

- UBND xã, phường (b/c);                 

- Chi bộ Nhà trường (b/c);

- CĐCS trường (P/h);

- Ban ĐDCMHS nhà trường (P/h);

- Hội đồng sư phạm nhà trường (t/h); 

- Lưu: VT.         

FILE ĐÍNH KÈM:BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021.doc                                                                                                          


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Tháng 09 : 1.308
Tháng trước : 2.793