BÍ THƯ CB: TRẦN THỊ THU THỦY

PHÓ BÍ THƯ: LÊ THỊ LUYẾN

CHI ỦY VIÊN: LÊ ĐÌNH HÙNG