Bí thư chi bộ: Lê Thị Ánh Tuyết

Phó bí thư: Lê Thị Nghĩa