Kế hoạch công tác T1/2018

PHÒNG GD&ĐT TP KONTUM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      

 Số:      / BC-HVT                                                  Kon Tum, ngày 25  tháng 12 năm 2017

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12- 2017

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01- 2018

 

 

            A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12 / 2017                                    

             1. Công tác chính trị tư tưởng- giáo dục đạo đức:

            *Chung:

            Chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Duy trì nề nếp việc thực hiện qui chế và nội qui của nhà trường. Thực hiện tốt công tác giáo dục đội ngũ về đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tác phong sư phạm chuẩn mực theo quy định (thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 163/KH-UBND, 02/11/2016 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp;...; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"). Trong tháng không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo.

            * Học sinh:

            Thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy; giáo dục HS biết kính yêu, lễ phép và vâng lời thầy cô giáo. Tham gia tích cực vào các hoạt động do Đội phát động.

          Đi học chuyên cần, đăng ký tiết học tốt và thi đua học tập tốt chào mừng ngày 22/12

            2. Công tác chuyên môn:

  * Ưu điểm:

GV duy trì nề nếp dạy và học. Thực hiện giảng dạy đúng theo chương trình (tuần 16-18 và tuần dành cho các hoạt động khác) và kế hoạch cá nhân trong soạn, giảng, chấm chữa bài cho HS.

Triển khai và thực hiện Kế hoạch chương trình, KH giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động giáo dục (thep cv 587/PGD&ĐT).

Nhà trường hoàn thành Hồ sơ HS Tham gia Thi tài năng Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2017- 2018.

02 HS tham gia Thi tài năng Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2017- 2018 (ngày 27/12).

Tham gia sinh hoạt Chuyên môn cụm Anh văn, Tin học và Chuyên môn số 7 (theo kế hoạch).

Báo cáo sơ kết Hoạt động chuyên môn, sơ kết nội bộ, Dạy thêm học thêm HKI.

Ra đề và Tổ chức Kiểm tra học kì I nghiêm túc. Chấm chữa bài và thống kê chất lượng HKI.

Đã hoàn thành việc dự giờ đánh giá GV theo QĐ 14 (tiết thứ 3).

Tổ chức thi Viết chữ đẹp năm học 2017- 2018: 211 học sinh (ngày 25/12).

GV vận dụng có hiệu quả phương pháp dạy học mới, phát huy tính tích cực chủ động trong HS; tích cực sử dụng ĐDDH sẵn có và làm thêm ĐDDH đơn giản phục vụ tiết dạy.

GV đăng kí tiết 29 tiết dạy tốt - buổi học tốt chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

Thực hiện kiểm tra nội bộ tháng 12 theo Quyết định của hiệu trưởng.

Chi hội Khuyến học tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2017.

            3. Công tác triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động 2 không với 4 nội dung trong mọi hoạt động của nhà trường.

            Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thiết lập bảng thi đua lớp; tập múa hát dân vũ và các trò chơi dân gian cho HS.

            GV vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng đổi mới.

            4. Công tác Văn thể mĩ  và Đội TNTPHCM.

            Kiểm tra nề nếp các khối lớp thường xuyên.

Mua tăm ủng hộ Trung tâm BTXH 804 gói với tổng số tiền là 4.020.000 đồng.

Quyên góp tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018: 437 quần áo; 40 cuốn vở.

Luyện tập 01 tiết mục VN chào mừng Hội thi OTE cấp Thành phố.

            ĐVNĐ tham gia quét dọn Nghĩa trang 81 anh hùng liệt sỹ nhân ngày QĐNDVN (chiều ngày 21/12/2017).

            Lớp đăng kí buổi học tốt chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (19 /19 lớp).

            Thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

            Duy trì lịch vệ sinh sân trường, cầu thang, chăm sóc các công trình măng non.

            Duy trì lịch múa hát sân trường, sinh hoạt Sao - Đội.

            5. Công tác bảo quản CSVC:

            Sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất của nhà trường; giáo dục học sinh có ý thức tự giác trong việc bảo quản CSVC, giữ gìn sạch sẽ trường, lớp và hè phố.

            Duy trì tốt công tác kiểm tra ATTP ở bếp ăn bán trú.

  6. Công tác khác:

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và quản lý học sinh trong dịp lễ Noel năm 2017. Đảm bảo tốt sĩ số HS trước và sau Noel.

- Tham gia OLYMPIC tài năng Tiếng Anh cấp TP (27/12/2017) - gồm 02 HS (Bùi Nguyễn Khánh Nhi lớp 5A- Giải Nhì; Đặng Hiền Trang 5C - giải Ba).

 Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12 theo quyết định của Hiệu trưởng.

Tổ chức họp phụ huynh các lớp; Báo cáo kết quả giáo dục cuối học kì I và công khai các khoản thu – chi Quỹ Ban đại diện CMHS HKI năm học 2017-2018 (ngày 29/12)

  Tổ chức cho học sinh hoạt động ngoại khóa theo chủ đề tháng Chú bộ đội của em (ngày 18/12).

 Thống kê và Báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ cuối HKI

            Hoàn thành mọi chế độ cho CBGVNV năm 2017

           Mua sắm, sữa chữa bổ sung cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học (có báo cáo cụ thể về CSVC kèm theo)

            Đối chiếu và quyết toán với kho bạc tình hình ngân sách năm 2017.

Hoàn thành hồ sơ, sổ sách và quyết toán ngân sách  năm 2017.

Quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 2017.

Kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản cuối năm 2017.

 

  7. Y tế- bán trú:

Sơ cứu vết thương ban đầu cho học sinh đúng quy định.

  Kiểm tra bếp ăn bán trú cho HS và lưu mẫu thức ăn hàng ngày, vào sổ theo dõi. Kiểm tra việc theo dõi nhập thực phẩm hàng ngày đảm bảo VSATTP. 0

Đã hoàn thành việc dóng BHYT HS (bắt buộc) đạt 100%.

Liên hệ BHXH TP Kon Tum để làm thẻ BHYT học sinh năm 2018 (đã nhận thẻ BHYT cho GV và HS)    

* Tồn tại:

- Có khối ra đề KTCHKI chưa bám sát chuẩn (TV-K4)

- Việc thống kê BCCLGD CKI có lớp còn chậm.

- Có GV chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm túc (thầy Giang).

- Một số GV chưa tích cực dự giờ đồng nghiệp, vẫn còn trường hợp GV đánh HS.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01-2018

Chủ điểm: “Thi đua học tập tốt chào mừng ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam 9/1”.

            1. Công tác chính trị tư tưởng, đạo đức :

            Nghiêm túc chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục đội ngũ về đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tác phong sư phạm chuẩn mực theo quy định (thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 163/KH-UBND, 02/11/2016 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp;...; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"). Tiếp tục tổ chức kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt ngoại khóa ngày Học sinh – Sinh viên.

            Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết số 18, 19, 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng khóa XII.

            * Học sinh:

            Tham gia tích cực vào các hoạt động do Đội phát động chào mừng ngày "Học sinh - Sinh viên Việt Nam 9/1". Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập, đi học chuyên cần và tham gia tốt các hoạt động phong trào do Liên đội tổ chức.

            Duy trì mọi nề nếp lớp; chăm ngoan, lễ phép. Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

            2. Chuyên môn:

            a. Đối với chuyên môn nhà trường:

  Hoàn thành báo cáo đánh giá sau kiểm tra học kì I.

  Thực hiện Kế hoạch dạy học học kỳ II (từ  02/1/2018); trong tháng 1 (tuần 19, 20, 21, 22).

          Tiếp tục cập nhật kịp thời  Hồ sơ chuyên môn trường.

Tổ chức bình bầu GVCN giỏi cấp trường năm học 2017- 2018 (dự kiến ngày 5/1). Nạp DS GVCN tham gia thi GVCN giỏi cấp Thành phố (trước 26/1)

Tổ chức Chuyên đề cấp trường Tổ chức hoạt đông trải nghiêm sáng tạo trong dạy học môn Toán lớp 5 (dự kiến ngày 12/1).

 Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học. Tăng cường công tác chấm chữa bài và nhận xét, giúp đỡ HS.

 Duy trì lịch  kiểm tra dạy thêm, học thêm theo lịch và đột xuất.

 Tham gia chuyên đề cụm CM số 7; Cụm Tin học số 1(Theo lịch)

Tổng hợp các Tiết dự giờ theo QĐ 14.

Duy trì thực hiện thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT, ngày 22/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chấm chữa bài thường xuyên. Kịp thời có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ những học sinh còn hạn chế trong học tập qua đợt kiểm tra cuối kì I.

Tổ chức chuyên đề, thao giảng tổ, dự giờ theo kế hoạch.

Tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin trong soạn giảng.

Đầu tư nghiên cứu bài kĩ trước khi lên lớp, vận dụng có hiệu quả phương pháp dạy học mới, phát huy tính tích cực chủ động trong HS; tích cực sử dụng ĐDDH sẵn có và làm thêm ĐDDH đơn giản phục vụ tiết dạy.

Thực hiện nghiêm túc không dạy thêm ngoài nhà trường theo CV 952/SGD&ĐT và công văn 425/PGD&ĐT-TTr ngày 24/8/2016 của phòng GD&ĐT  về triển khai quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018.

Thực hiện nghiêm túc giờ dạy trên lớp theo thời khóa biểu, chú trọng đến việc dạy học phân hóa học sinh trong từng tiết dạy.

Thực hiện dự giờ thăm lớp; thao giảng, vận dụng có hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới.

            3. Công tác triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành:

            Tiếp  tục  thực hiện và đẩy mạnh nội dung các phong trào thi đua của ngành trong mọi hoạt động của nhà trường.

            4. Công tác Đội TNTPHCM và  Văn thể mĩ:

            Duy trì tốt lịch sinh hoạt đầu giờ, thể dục giữa giờ; sinh hoạt Đội và sao nhi theo lịch. Tăng cường công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vệ sinh trường lớp sạch đẹp.

Tổ chức múa, hát tập thể trong giờ chơi cho học sinh, tập hát các bài hát ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ.

Tiếp tục phát huy thư viện mở ở các khối lớp và thư viện xanh; Duy trì nề nếp đọc truyện tại lớp, thư viện cho học sinh.

Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và các hoạt động nhân đạo từ thiện do các cấp phát động.

Duy trì lịch sinh hoạt ngoại khóa và tổ chức các trò chơi dân gian.

Phát động buổi học tốt nhân ngày học sinh, sinh viên ngày 09/01.

Duy trì lịch sinh hoạt phụ trách sao.

Tập luyện đội trống, đội nghi lễ nhà trường.

            5. Công tác bảo quản CSVC:

            Sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất của nhà trường. Giáo dục học sinh có ý thức cao trong việc bảo quản CSVC của nhà trường, biết giữ gìn trường, lớp sạch sẽ. Sử dụng điện, nước tiết kiệm.

6.Công tác khác:

- Tham gia OLYMPIC tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh (27/1/2018) - gồm 01 HS (Bùi Nguyễn Khánh Nhi lớp 5A); BGH, Phạm Thị Thúy Hằng (GVTA) và 15 HS khối 5.

 Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 1/2018 theo quyết định của Hiệu trưởng.

Lên lịch trực trong dịp tết dương lịch.

Tổ chức cho học sinh hoạt động ngoại khóa ngày học sinh, sinh viên (ngày  08/01).

Tổ chức sơ kết học kì I và phát thưởng các hoạt động phong trào cho HS.

Quyết toán và nhận thẻ tham gia BHYT 2018 của HS.

Báo cáo tình hình kiểm tra CSVC, Quyết toán  NSNN năm 2017.

7. Bán trú:

  Kiểm tra bếp ăn bán trú cho HS và lưu mẫu thức ăn hàng ngày, vào sổ theo dõi. Kiểm tra việc theo dõi nhập thực phẩm hàng ngày đảm bảo VSATTP.

  C. PHẦN KIẾN NGHỊ: không

 

TÌNH HÌNH HỌC SINH TRONG THÁNG 12/2017

 

Khối

Tổng số  HS trong tháng

Tăng ( +) , giảm (-) so với tháng trước

Số lớp

TSHS

Nữ

DT

Nữ DT

TSHS

Nữ

DT

Nữ DT

1

4

186

98

6

2

 

 

 

 

2

4

130

56

7

4

+1

 

 

 

3

4

181

89

11

3

 

 

 

 

4

4

162

76

5

3

 

 

 

 

5

3

130

69

4

3

 

 

 

 

TC

19

789

388

33

15

+1

 

 

 

Trên đây là những nội dung cơ bản về tình hình hoạt động tháng 12/2017 và kế hoạch công tác tháng  01/2018 của trường TH Hoàng Văn Thụ.

                                                                                              

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG 

-  PGD&ĐT(b/c);

-  Chi bộ nhà trường (báo cáo);

- Các BP, tổ CM ( thực hiện);

- Lưu VP.          

                                                                                              

 

                                                                                              LÊ THỊ ÁNH TUYẾT