PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

 PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:..../ KH- HVT                                                                                                    Kon Tum, ngày 19  tháng 9 năm 2017

           

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2017 -2018

 

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trướng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yểu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Công văn số 1824/UBND-KGVX ngày 12/7/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018; Công văn sổ 1128/SGDĐT- GDTHMN ngày 29/8/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018; Công văn 403/PGDĐT- GDTH ngày 6/9/2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018;

Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2017 -2018 như sau:

*/ Về phát triển trường lớp, học sinh:

Tổng số lớp: 19, số học sinh 788, được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

 

Khối

Số lớp

TSHS

Nữ

DT

NDT

Khối 1

4

186

99

6

2

Khối 2

4

129

56

7

4

Khối 3

4

181

89

11

3

Khối 4

4

162

76

4

3

Khối 5

3

130

69

4

3

Tổng cộng

19

788

389

32

15

2. Đội ngũ CBGVNV:

            - Tổng số CBGVNV: 39;  Nữ :36;       DT: 1;       NDT: 1 . Trong đó: 

+ BGH : 03

+ GV: 31. Trong đó: TPT Đội : 1 (HĐ 36 tháng)

+ NV: 5. Trong đó 1KT+ +1YT+1BV+1TV + 1VT

           -  Đảng viên: 24;   DT : 01;   ĐV là GV trực tiếp giảng dạy: 20;  DT: 01.

3. Đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi :

- Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo PGD. Đội ngũ GV nhiệt tình, yêu nghề; 100% GV đều được bồi dưỡng về Đổi mới PPDH và chuẩn KTKN trong dạy học.

- Được sự quan tâm về mọi mặt của Ban đại diện CMHS và PHHS của các lớp.

- Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

b. Khó khăn:

- Một số ít phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến việc học của HS, còn khoán trắng cho giáo viên (do đi làm ăn xa, ở với ông, bà, người thân); 04 HS thuộc diện hộ nghèo và một số em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

 

A – NHIỆM VỤ CHUNG

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục Tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sông, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của trường phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phô thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lý trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tiểu học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; đảm bảo các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ (Tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5), tin học theo chương trình mới. (Tin học 2 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3,4,5)

Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buối/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.

B- NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I.   Thực hiện chưong trình giáo dục

1.  Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

                 Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, được Phòng GD&ĐT giao quyền, nhà trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

-    Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả.

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của trường trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; rà soát, phát hiện, lược bớt những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong nhà trường; tinh giảm các nội dung quá khó, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

-Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ GDĐT vê chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT- BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chinh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 952/SGDĐT-TTr ngày 08/8/2016 của Sở GDĐT Kon Tum về hướng dẫn thực hiện các Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Công văn số 396/PGDĐT-KTr ngày 06/9/2017 của Phòng GDĐT Kon Tum về triền khai quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018.

2.   Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Cán bộ quản lí, giáo viên của trường tiếp tục nghiên cứu kĩ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan; cần nghiêm túc đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm sau một năm thực hiện, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai. Tham mưu PGD&ĐT tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho giáo viên về kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, nội dung, cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đến cha mẹ học sinh và cộng đồng để nhận được sự đồng thuận cao hơn và cha mẹ học sinh có phần trách nhiệm trong việc cùng tham gia đánh giá học sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh đê giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục để đáp ứng với yêu cầu đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 22.

3.   Nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh, Tin học, chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.

3.1. Đối với môn Tiếng Anh

Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành kèm theo Quyết định sô 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở GDĐT.

-    Triển khai dạy học môn Tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5. Chuẩn bị cơ sở vật chât, thiết bị dạy học và đáp ứng yêu cầu; môi trường học tiếng Anh thân thiện, tương tác và hiệu quả.

3.2. Dạy học môn Tin học

Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học các lớp 3, 4, 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT và theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GDĐT.

Đối với lớp 3 sử dụng bộ sách Hướng dẫn học Tin học lớp 3 (sách mới);

Các lớp 4,5 vẫn dạy học như những năm trước (sử dụng bộ sách Cùng em học Tin học lớp 3,4,5).

Tăng cường điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, giáo viên đảm bảo cho việc dạy Tin học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học tại trường.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ đề học sinh được tiếp cận, hình thành các kỳ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

4.                Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật (01 em ở lớp 3)

4.1. Đối với trẻ khuyết tật

               Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật (Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, Đề án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

                Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGD ĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ được học hòa nhập.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, quản lí chất lượng giáo dục đối với học sinh khuyết tật (lưu ý hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).

4.2. Dạy học đối với học sinh dân tộc thiểu số (nhà trường có 32 HSDTTS)

Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh DTTS đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi lớp và của cấp học.

5.  Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyên thống ở địa phương. Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

6.  Tổ chức dạy và học 2 buổi/ngày

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thời lượng tăng tối đa 7 tiết học/ngày. Đảm bảo:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm việc giao bài tập về nhà cho học sinh.

- Ở buổi thứ hai, tổ chức cho học sinh tham gia các môn học tự chọn, bố trí thời gian thích hợp để phụ đạo học sinh năng lực còn hạn chế, dạy nâng cao đối với học sinh có năng lực, học sinh năng khiếu; đồng thời tăng thời gian để tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa.

Tăng cường kiểm tra phòng chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe học sinh, cần quan tâm hơn việc rèn luyện kĩ năng sống, rèn nền nếp, tổ chức ăn, ngủ, sinh hoạt; bố trí khu vệ sinh, cung cấp nguồn nước sạch; chú ý an toàn giao thông, phòng tránh đuối nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường học...

Động viên phụ huynh, cộng đồng đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

7.  Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh

Tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh: Liên hoan Tiếng hát dân ca giáo viên và học sinh tiểu học, Giao lưu tiếng Anh cho giáo viên và học sinh, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, ... trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh.

Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, tham gia thi cấp thành phố theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Các hoạt động giáo dục, sân chơi trí tuệ và giao lưu phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học. Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh.

II.   Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

1.  Đổi mới phương pháp dạy học

1.1. Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”

Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐ 1-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các trường tiểu học. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện nhằm kích thích tính tò mò, ham muốn khám phá, yêu và say mê khoa học của học sinh.

1.2.        Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở các trường tiểu học theo Công văn số 2070/BGDĐT - GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT, Công văn số 1059/SGDĐT-GDTHMN ngày 31/8/2016 của Sở GDĐT Kon Tum về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở bậc tiểu học. Tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật được chủ động sắp xếp bài dạy theo hướng nhóm các nội dung bài học thành các chủ đề theo hướng dẫn tại “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Chủ động theo dõi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật kịp thời đối với các giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường, để giáo viên được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.

1.3. Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục

Tiếp tục thực hiện dạy học theo Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục. Những giáo viên mới thực hiện, cần quan tâm tăng cường việc tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên, tổ chức các Hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo trường (cụm trường); trao đổi kinh nghiệm và chú trọng dạy minh họa các tiết mẫu để giáo viên nắm chắc phương pháp dạy học.

Quá trình thực hiện cần lưu ý: Chỉ đạo dạy học tăng thời lượng; phối hợp sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu, tranh ảnh phù hợp với địa phương, đối tượng học sinh; không tập trung giải nghĩa từ khi học sinh học ngữ âm; chú ý rèn kĩ năng nói cho học sinh.

Cần có giải pháp phù hợp phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng qua ôn luyện vê kiến thức đã học; cần linh hoạt sắp xếp thời gian ôn luyện thường xuyên về kiến thức ngữ âm, các âm vần và luật chính tả đã học cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, học sinh đi học thiếu chuyên cần... việc tổ chức các hình thức dạy học cần phong phú, tăng cường lồng ghép các trò chơi học tập vào tiết dạy nhằm tạo hứng thú cho học sinh.

2.  Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống.

Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua môn Đạo đức”; giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh có hiệu quả qua Tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, “Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thông qua môn Toán”; các kỹ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông...

Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGD ĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện khối,thư viện trường học; tổ chức các hoạt động tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

III.   Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

1. Các trường chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phố thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó đề xuất, xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng chuẩn. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT.

2. Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học và năng lực ngôn ngữ để triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch dạy ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt.

3. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, cụm trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đối, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước.

IV.  Đối mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Tăng cường tự kiểm tra công tác thu đầu năm học và kiểm tra xử lí các khoản thu không đúng quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

Đẩy mạnh phân cấp quản lí; thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

Đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí; thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử nhằm thu thập và quản lí thông tin kịp thời, thông suốt giữa các cấp quản lí giáo dục từ sở, phòng và nhà trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng sổ điểm điện tử; sử dụng các hệ thống thông tin quản lí, thống kê, báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học, nhất là trong công tác kiêm tra, công nhận phổ cập giáo dục, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, khen thưởng học sinh cuối năm, “làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh...

V.    Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

1.  Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp

Căn cứ vào các chuẩn, quy chuấn bảo đảm chất lượng giáo dục, Điều lệ trường tiểu học và các văn bản liên quan do Bộ GDĐT ban hành, trường tham mưu cho Phòng GDĐT và UBND các xã (phường) tổ chức rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp tiểu học trên cơ sở quy hoạch chung phù hợp với điêu kiện của địa phương.

Việc rà soát, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp phải bảo đảm điều kiện cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn; phát huy hiệu quả đâu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên; bảo đảm khả thi, hợp lí và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Tăng cường và sử dụng hiệu quá cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạv học.

2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguôn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng phòng học, thư viện, vườn trường,... chuẩn bị tốt cho đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định.

Tăng cường và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

2.2. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Nhà trường thực hiện nghiêm túc những quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 và Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.

Bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT.

Giáo viên hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Khuyến khích các nhà trường tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

2.3. Thiết bị dạy học

Rà soát, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ GDĐT. Tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cùng làm đồ dùng dạy học. Khai thác các nguồn lực để từng bước đầu tư các thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.

VI.  Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện trưòng tiều học chất lượng cao

1.  Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

Các trường tiểu học thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

               - Tiếp tục điều tra bổ sung thực trạng trên địa bàn phường phụ trách bàn (từ tổ 1 đến tổ 7 phường Quyết Thắng), đồng thời cập nhật số liệu chính xác, củng cố hồ sơ PCGDTH đúng quy định.

Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiêu học và phấn đấu đạt chuẩn ở mức cao hơn. Kiên quyết không để học sinh bỏ học; đảm bảo huy động hết trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học tại địa bàn (từ tổ 1 đến tổ 7 phường Quyết Thắng); tạo mọi điêu kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Triển khai cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đảm bảo tính khoa học, hợp lí.

2.  Nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia

                  Đánh giá các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT, có kế hoạch giữ vững, nâng cao các chỉ số và phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn mức độ 2. Phải chủ động tự kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn quy định, Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học.

                  VII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động nhà trường, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

* CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1.Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

         * Chỉ tiêu:

      - 100% CBGVNV chấp hành đúng Nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy các cấp và chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng Luật giáo dục, tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt.

     - 100% CC-VC thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

      - 100% CBGVNV thực hiện đúng Nội quy và Quy chế dân chủ trong nhà trường; hưởng ứng và cam kết thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các  phong trào thi đua của nhà trường, của ngành.

    - Bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp từ 1 đến 2 VC.

    - 100% HS đạt về Năng lực và phẩm chất.

    - 100% GV và HS tham gia sưu tầm hình ảnh về Bác Hồ và biển đảo Việt Nam.

    - 100% GV thường xuyên thực hiện việc dạy lồng ghép giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống  cho học sinh và tích hợp các nội dung khác theo quy định ngành của từng khối lớp.

    - 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

    - Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 

2. Công tác thực hiện chất lượng giáo dục:

2.1 Công tác phổ cập giáo dục tiểu học:

* Chỉ tiêu:

   - Phấn đấu huy động trẻ 6 tuổi vào lớp Một và huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp tiểu học đạt : 100%.

   - Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học đạt : 100%.

   - Học sinh lên lớp thẳng, phấn đấu đạt : 100% .

   - Duy trì sĩ số : 100%.

2.2. Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học :

 * Chỉ tiêu :

+ Đối với CBGVNV :

 - 100% GV dạy đủ tiết, đủ môn theo quy định của BGD&ĐT và thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học cá nhân.

           - Dự giờ : ít nhất 1tiết/ tuần/GV, 40 tiết/năm/ KT,BGH. (dự đều các môn học)

- 100% GV có đủ hồ sơ theo quy định, phấn đấu trong đó có hồ sơ đạt hồ sơ tốt  80% trở lên và đảm bảo việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng đổi mới.

 - Thao giảng 3 tiết/ giáo viên/năm (trong đó có 1 tiết UDCNTT)

           - Có ít nhất 70% GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường, trong đó phấn đấu 30% GV đạt GVG cấp thành phố và cấp tỉnh ; không có GV yếu kém về CMNV.

            - Có ít nhất 90% GV được xếp loại khá, giỏi về BDTX, trong đó ít nhất có 30% GV được xếp loại giỏi về BDTX, không có GV không hoàn thành kế hoạch.

          - Có ít nhất 75% GV đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 60% GV đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn NNGVTH.

           - 100% GV đăng ký giải pháp nâng cao chất lượng (1 giải pháp/1gv ); có ý thức tự nghiên cứu, tự vận dụng và viết SKKN-ĐTKH(GVG các cấp phải có SKKN)

          - 100% GVCN đăng ký tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp trường. 60% trở lên  đạt GVCN giỏi các cấp.     

          - 100% GV có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ và nghiệp vụ chuyên môn. Xây dựng danh mục ĐDDH trong năm.

          - 100% GV thực hiện đúng quy chế chuyên môn và đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT; thực hiện đúng QCCM và nội dung giảm tải.  

          - 100% tổ chuyên môn có đồ dùng dạy học có chất lượng tham gia thi các cấp ( 1ĐDDH/1 tổ khối )

         - 100% GV vận dụng phù hợp việc đổi mới PP dạy học và giáo dục tích hợp các nội dung  theo quy định trong việc soạn – giảng.

          -  Thực hiện kế hoạch dạy học theo PPBTNB môn Khoa học 4-5 và TNXH 1-2-3; môn Toán  (từ lớp 1 đến lớp 5).

          - 100% GV thực hiện nghiêm túc Thông Tư 17/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ngày 16/5/2012 Ban hành Quy định về DTHT; Công văn số 952/ SGD&ĐT-TTr ngày 8/8/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện quy định về cấm dạy thêm, học thêm trên địa bàn Tỉnh Kon Tum; Công văn số 1806/ UBND-TH ngày 18/8/2017 của UBND thành phố Kon Tum về việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn TP Kon Tum; Công văn số 396/ PGD&ĐT-KTr ngày 6/9/2017 của Phòng GD&ĐT TP Kon Tum về việc triển khai quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2017- 2018.

           - 100% CCVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

      - 100% GV đăng ký các tiết dạy tốt - học tốt chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm.

+ Đối với học sinh :

- Phấn đấu Hoàn thành chương trình lớp học : 100%

- Phấn đấu 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

           - Phấn đấu có HS tham gia dự thi do các cấp tổ chức (nếu có)

           - Tổ chức thi '' Vở sạch chữ đẹp'' 1lần/ năm đối với học sinh (cấp trường)

           - 100% lớp thực hiện đúng quy định về trang trí lớp.

          - 100% học sinh có đủ SGK và đồ dùng học tập theo quy định.

         2.3. Công tác giáo dục thể chất và vệ sinh môi trường:

          * Chỉ tiêu:  

          - Tổ chức thi cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng đá cấp trường.

          - Tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT chào mừng ngày NGVN 20/11.

          - 100% lớp đăng kí phấn đấu xây dựng lớp xanh- sạch - đẹp,  an toàn và  rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh

         - Tổ chức khám sức khỏe cho GV và HS 1lần/năm. Thực hiện lịch kiểm tra sức khỏe định kì và tiêm chủng phòng bệnh đúng quy định; sơ cứu ban đầu đối với 100% trường hợp ốm đau, tai nạn tại trường.

         - 100% HS thực hiện đúng quy định về tác phong đến lớp và vệ sinh cá nhân.

3. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đẹp, phù hợp theo quy định. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường; Phấn đấu mỗi  khối lớp có ít nhất 20 HS đạt giải cấp Trường về phong trào “ Vở sạch -  chữ đẹp”.

- Một lớp ít nhất 1 tiết mục văn nghệ tham gia ngoại khóa 20/11 tại trường. 

- Tổ chức thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- Tổ chức giao lưu hát Dân ca giữ GV và HS.

- 100% Cc,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”.

* CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CC-VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018 của ngành.

4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc vận dụng một số yếu tố dạy học theo mô hình trường học mới, dạy TV CNGD cho học sinh lớp 1, dạy học theo PPBTNB, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dạy lồng ghép giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống  cho học sinh và tích hợp các nội dung khác theo quy định ngành của từng khối lớp.

5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch và lộ trình và thực hiện cam kết chất lượng với nhà trường; thực hiện nghiêm túc việc bàn giao chất lượng HS cuối năm học.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các cuộc thi của các cấp tổ chức (nếu có);  thường xuyên  tổ chức Giao lưu tiếng Anh cho giáo viên và học sinh.

 

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập các hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2). Tiếp tục duy trì thư viện đạt chuẩn vào cuối năm học.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, rất mong được sự góp ý của các tổ chức đoàn thể và CCVC trong nhà trường để Phương hướng trở thành hiện thực với tính khả thi cao. Dưới sự quản lý và chỉ đạo chặt chẽ của ngành, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của Ban đại diện CMHS; nhà trường sẽ nỗ lực và phát huy nội lực cùng nhau phấn đấu duy trì vững chắc  khối đoàn kết nội bộ nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 -2018.

* Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm

        - Trường : Tập thể lao động xuất sắc đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen.

        - Trường đạt danh hiệu Trường học thân thiện, học sinh tích cực.

        - Trường đạt Trường học an toàn, phòng chống TNTT trong trường học.

        - Đội TNTP : Giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh cấp Tỉnh.

        - Cá nhân :     + CSTĐ cấp tỉnh: 2-3 người

        + CSTĐ cấp CS : 4-5 người

                                + LĐTT: đạt 70%  số CC,VC trở lên.

                                                           

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                               HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.