QUY CHẾ PHỐI HỢP CQ-CĐCS NĂM HỌC 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT TP KONTUM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     

Số: .../QĐ-HT                        Kon Tum,  ngày 22 tháng 9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

( V/v Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa nhà trường và

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở năm học 2017-2018)

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ

 

     Căn cứ vào Luật Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

     Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của nhà trường và CĐCS;

          Sau khi bàn bạc thống nhất giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở.

          Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường tiểu học Hoàng Văn Thụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động giữa nhà trường và ban chấp hành công đoàn cơ sở trường tiểu học Hoàng Văn Thụ năm học 2017-2018.

Điều 2.  Nhà trường, Ban chấp hành công đoàn cơ sở, tổ chuyên môn, tổ công đoàn và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí./.

 

                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Công đoàn GD TP (B/c);

- Chi bộ trường  (B/c);

- Ban chấp hành CĐCS (T/h);

- Lưu VP.                                                                               

QUY CHẾ

Phối hợp hoạt động giữa nhà trường và Ban chấp hành CĐCS

Năm học 2017-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số... /QĐ-HT, ngày22/9/2017)

 
 

 

   Để nâng cao hiệu lực và đảm bảo sự kết hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn cơ sở trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, trên cơ sở bình đẳng cùng nhau hoàn thành nhiêm vụ. Sau khi thỏa thuận, Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn cơ sở thống nhất quy định mối quan hệ hoạt động và chế độ làm việc làm việc giữa Nhà trường và Công đoàn cơ sở trường TH Hoàng Văn Thụ như sau :

      Điều1. Chính quyền và Công đoàn cơ sở trường TH Hoàng Văn Thụ tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Nghị định số 71/NĐ-CP, ngày 8/9/1998 của thủ tướng chính phủ và Luật công đoàn Việt Nam.

          Điều2. Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành CĐCS tổ chức chỉ đạo các hoạt động, phong trào của đoàn viên -lao động; thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của chi bộ; chỉ tiêu kế hoạch của nhà trường và các Chỉ thị, Quyết định của cấp trên ; đồng thời tạo điều kiện để CĐCS tham gia quản lí nhà trường, giám sát các hoạt động của Hiệu trưởng thực hiện các chế độ chính chính sách đối với đoàn viên- lao động.

                                      MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

          Điều3. Chủ tịch CĐCS hoặc ủy viên BCH (nếu chủ tịch đi vắng) được mời dự các cuộc họp của lãnh đạo nhà trường khi bàn những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của đoàn viên-lao động.

          Điều4. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng được mời dự họp của CĐCS và thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của nhà trường và chế độ chính sách đối với đoàn viên- lao động.

Điều5. Trước khi ban hành nội quy, quy định, chế độ cụ thể hoặc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp trên có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên-lao động, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức thảo luận thống nhất với ban chấp hành công đoàn để phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Điều6. Ban chấp hành CĐCS triển khai tổ chức phong trào hoạt động chuyên môn trong đoàn viên lao động hoặc các hoạt động có liên quan đến nhiều tổ, nhiều bộ phận, nhiều lĩnh vực công tác phải trao đổi thống nhất với Ban giám hiệu,  Ban giám hiệu nhà trường có trách nhệm.

 Điều7. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm phối hợp với ban chấp hành công đoàn chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị CBVC trong nhà trường hàng năm, theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Nghị Quyết CBVC của năm học và thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn và Chính quyền.

Điều8. Đại diện của CĐCS là thành viên chính thức trong Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật, xét nâng lương, ...và Hội đồng tư vấn khác liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên - lao động.

Điều9. Ban chấp hành công đoàn được cử đại diện của mình tham gia giám sát các đoàn kiểm tra do nhà trường lập ra để kiểm tra các vụ việc vi phạm chế độ chính sách và quyền lợi của đoàn viên - lao động.

Điều10. Hiệu trưởng nhà trường và Ban chấp hành công đoàn có trách nhiệm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo các kiến nghị của đoàn viên-lao động theo thẩm quyền; kịp thời chuyển những kiến nghị thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp trên để cấp trên giải quyết ; Đồng thời thông báo lại kết quả trả lời cho đương sự.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều11. Những nội dung đưa ra thảo luận tại các cuộc họp của Ban giám hiệu nhà trường, CĐCS tại điều 3,4,5. Quy chế này phải được thông báo trước cho bên được mời ít nhất 1 đến 2 ngày.

Điều12. Những vấn đề đưa ra thảo luận cần có sự thống nhất giữa Ban giám hiệu nhà trường và Ban chấp hành công đoàn, nếu không thống  nhất được thì báo cáo cấp ủy trực tiếp xem xét và quyết định.

Điều13. Theo định kì (3tháng/lần), Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn họp chung để trao đổi tình hình công tác, kiểm điểm mối quan hệ phối hợp chỉ đạo và bàn bạc giải quyết những vấn đề công tác, đời sống của đoàn viên-lao động.

Điều14. Hiệu trưởng nhà trường trong phạm vị, có khả năng của mình giải quyết hỗ trợ kinh phí (nếu có), phương tiện làm việc và tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS hoàn thành nhiệm vụ.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều15. Quy chế này được Ban giám hiệu nhà trường và Ban chấp hành CĐCS trường TH Hoàng Văn Thụ thống nhất thông qua trong cuộc họp Liên tịch ngày 20/9/2017 và có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, có điều nào không phù hợp, mỗi lần đề xuất bàn bạc thống nhất, bổ sung sửa chữa quy chế, chỉ có Nhà trường và BCH Công đoàn trường TH Hoàng Văn Thụ mới có quyền điều chỉnh bổ sung những điều đã nêu trong quy chế này./.

 

 

             TM BCH CÔNG ĐOÀN                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
                        Chủ tịch