KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2018 - 2019

KẾ HOẠCH

(Triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng chống

vi phạm pháp luật trong học sinh đến năm 2020")

          Căn cứ công văn  số 570/ KH-PGD&ĐT, ngày 03/10/2018 của PGD&ĐT TP Kon Tum V/v thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh đến năm 2020" trong ngành giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum.

Căn cứ tình hình thực tế của trường, trường TH Hoàng Văn Thụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh đến năm 2020":

I.    MỤC TIÊU

1.   Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động của cán bộ quản lý,  giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh (thành viên trong trường) trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

2.   Mục tiêu cụ thể

-    Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong trường về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh;

-    Tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho các thành viên trong nhà trường.

-    Hạn chế tối thiểu phạm tội, vi phạm pháp luật trong học sinh.

 

II.   NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1.   Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh

a)   Nội dung tuyên truyền

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong trường học, gia đình học sinh và cộng đồng trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật;

- Hậu quả, ảnh hưởng, biện pháp phòng ngừa hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong học sinh;

- Các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội khác trong học sinh;

- Biện pháp phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối vói học sinh;

b) Hình thức tuyên truyền

- Lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác;

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của học sinh;

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; vẽ tranh, áp phích, biểu diễn tiểu phẩm về đề tài phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh;

- Xây dựng tài liệu truyền thông dành cho thành viên trong trường và gia đình học sinh về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh;

- Xây dựng tin, bài viết về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh đăng tải trên website, cổng thông tin điện tử của nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Công đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục và các hoạt dộng giáo dục đối với học sinh

a) Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục các môn học phù hợp.

b) Xây dựng và thực hiện chương trình, tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh.

3. Nâng cao năng lực của các thành viên trong việc tổ chức phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật

a) Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh;

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh cho nhân viên làm công tác bảo vệ.

4. Phối hợp giữa trường học, gia đình và các cơ quan ban, ngành của địa phưong trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh

a) Tăng cường phối hợp giữa trường học và gia đình học sinh trong công tác quản lý, giáo dục học sinh không phạm tội, vi phạm pháp luật, đặc biệt quan tâm đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

b) Đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA- BGDĐT ngày 28/8/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Phối hợp với ngành Công an thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tố quốc” và nhân rộng mô hình liên kết giữa trường học với công an địa phương.

c) Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ từ gia đình, cộng đồng dân cư và trường học.

d) Tăng cường phối hợp giữa trường học, gia đình học sinh, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh không phạm tội, vi phạm pháp luật, đặc biệt quan tâm đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có người phạm tội.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật

a)  Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh;

b)  Xây dựng tài liệu, tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử về các loại hình tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao để các thành viên trong trường, gia đình học sinh khai thác, phòng ngừa.

6. Hoàn thiện hộ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý học sinh, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống tệ nạn xã hội và tăng cuòng công tác kiểm tra, giám sát

a)  Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý học sinh, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

b)  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với nhà trường học và học sinh. Thiết lập kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa các trường học với cơ quan công an địa phưong; giữa trường học với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

 

III.  KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án hành động bao gồm:

1. Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm;

2.  Nguồn chi thường xuyên của trường học;

3.  Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

4.  Các nguồn hợp pháp khác.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh đến năm 2020"  triển khai thực hiện theo quy định.
  2. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đúng quy định; Ngoài ra báo cáo kịp thời khi các vụ việc bất thường xảy ra tại nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh đến năm 2020" của Trường  TH Hoàng Văn Thụ.