16/12/15  Thông tư 09  31
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC LOẠI QUỸ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
 16/12/15  Thông tư 09  31
Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015 - 2016
 16/12/15  Thông tư 09  35
THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2014 - 2015.
 16/12/15  Thông tư 09  34
THÔNG BÁO "CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN NĂM HỌC 2012-2013 ( TỪ T 01->06/2013)"
 16/12/15  Thông tư 09  32
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC TỪ THÁNG 01/2015 -> THÁNG 9/2015
 16/12/15  Thông tư 09  35
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015